نخواهم (ذره )ظلم در سرزمینم


woman

زن افغان چرا رنجور باشد؟
زشادی های دنیا دور باشد؟

چرا جنس دوم باشد درین دیر؟
کشد ظلم و نبیند اندکی خیر

شود ظلم بر سرش بر هر بهانه
نبیند روز خوش در این زمانه

گهی بر جرم اینکه دختر آرد
شود تحقیر و توهین تا کم آرد

گهی در خانه اش محبوس گردد
گهی از ضرب و شتم مدهوش گردد

بود خانه برایش همچو زندان
ندارد رزق و نی آب و نه هم نان

گهی ببرند لبش را وحشیانه
گهی بی جرم زنندش تازیانه

چرا اذیت شود زن در خیابان؟
ویا سنگسار گردد در بیابان؟

زن افغان زبس که رنج دیده
همیشه زرد و زارست ،رنگ پریده

ندارد الفتی در زنده گانی
بگشته پیر در عین جوانی

خدایا رحم کن بر سرزمینم
نمیخواهم دیگر این ظلم بینم

نمیخواهم زنی همچون ستاره
که کردند صورتش با کارد پاره

دیگر تکرار بینم پیش چشمم
چنین کاری که سخت آرد به خشمم

نخواهم (ذره )ظلم در سرزمینم

به چشمم اشک و چین است بر جبینم

 

Advertisements

توقف کن ای هم قطار، اینجا دهکده آدمک هاست


هق هق کودکی را می شنوم

زنده در زیر خاک و آوار

یعنی اینجا، حیات همچنان جاریست؟

نمانده دیگر اشکی

 هر دم بشوید چشمانش را

اینجا دهکده آدمک هاست

سایه شوم تفکر همه جا را گرفته

کافر یعنی خلاف افکار ما

اینجا دهکده آدمک هاست

ناروایی نان روی سفره هاست

مرگ آب روی چهره هاست

گنج مروت بی ارزش است

راستش را بگویم، مردانگی بی معناست

…بهاری در دلها نیست، آخر

اینجا دهکده آدمک هاست

سرود آزادی را می نوازند

یک دلی اینجا بی همتاست

!دلها رنگ غارها را دارند

نیرنگی شبیه آدمک هاست

یادتان می آید هق هق آن کودک را

سرمای وجدان هاست در دلها

توقف کن ای هم قطار، اینجا دهکده آدمک هاست

Humanity is the Religion!


 It is a fact, Religions today no longer serve the purpose for which they came into existence. The very basic theme of each religion was to teach, how to love each other and bring us closer to ourselves and to God. Today the opposite is happening, Religions are not uniting but dividing us. Forget the differences from religion to religion, each now has so many divisions. The biggest problem Religions are bringing in is Fundamentalism and in-tolerance, giving birth to Fanatics, who are ready to destroy our freedom, just in the name of religion.

It is about time, to rectify our vision, rectify our way of life, and mould them to what the various religions originally desired. Humanity is the religion which all religions preach.

My dream is to live a good life and be loving, be close to God and be a good human being and bring peace to people.

 

What is Democracy?


There seems to be a great confusion what the word Democracy means. In spite of the fact that at least in some parts of the world one can hear it from the media every day.

Democracy by definition means the government by people. That means that all the people should be able to have their say in one way another in everything that affects their lives. Dictionaries usually say that this right can either be exercised directly (by every member of a community having the possibility to enter personally, without mediators, his position on a particular issue into the decision making process – modern technology is able to provide this possibility for increasingly larger and larger communities), or through representatives (members of legislative bodies). This second arrangement is then called Representative Democracy.

Representative democracy would be fine if the representatives would really make all their decisions only after consulting their constituencies. In the least, after having a clear idea about the views of their constituents on a particular issue, and trying to accommodate these views as best as possible (or postpone the decisions until an overwhelming majority of the constituents would be happy with them).

Unfortunately, a vast majority of countries that call themselves Representative Democracies are not true democracies according to the above definition. Most of them are actually just Elected Dictatorships. People can vote usually only once every four or five years. They do not vote on any issues. They just elect their so called representatives who then until the next elections have no obligations by law and little incentives to base their decisions on individual issues on the wishes on their electorate. They hardly ever bother to consult them on their stands on various issues. Therefore, legislative bodies composed of such “representatives” act in a very dictatorial manner between the elections. The only country that is quite close to the definition of Democracy is Switzerland (more or less since 1291).

Any governmental system is fine if the people subject to this system are happy with it. Perhaps, in most of the above described “Elected Dictatorships,” such a system of government is still the best one under the current circumstances…

خونبهای کابل


 

من دراینجا دل مرا در کوچه های کابل است

بر زبانم نام او، بر سر هوای کابل است

جامهء نیلی به تن دارد درخت سوگوار

سال و ماه و هفته ها، روز عزای کابل است

ای مسافر؛ گر گذاری می کنی در شهر من

کن قدم آهسته تر، ماتم سرای کابل است

آشنا را گر نظر افتد به کاخ و کوچه اش

زیر لب گوید: خدایا، این کجای کابل است

ای خداوندی که می باشی رحیم و هم قهار

رحم تو جای دگر، قهرت در کابل است

کد خدایش را چه پیش آمد خدایانش چه شد؟

آنکه بودی بی خدا، اکنون خدای کابل است

مادر رستم نمیباشد سزاوارِ ستم

آنچه را دیدی سزا، خود ناسزای کابل است

کس نمیخواهد شنیدن شکوه هایش در زمین

تا خدا، تا آسمان بالا صدای کابل است

ماجراها را بود آغاز و انجامش پدید

آنچه بی انجام باشد، ماجرای کابل است

دست یزدان بایدش تا مشکلش آسان شود

دست اهریمن کجا، مشکل کشای کابل است

از میان زندگان یک تن نیابی شادمان

انکه را ماتم نباشد، مرده های کابل است

آنکه پیش از مرگ میمیرد، بی طبیب و بی پزشک

طفل بیمار یتیم بی دوای کابل است

وای اگر پایان پذیرد داستان باستان

انتهای ما، همانا انتهای کابل است

بوم را ویرانه باشد خانه و باغ و چمن

طالبان را دلپذیر اکنون فضای کابل است

صبحدم ها می کشاند مَشک خالی را بدوش

آب را در خواب اگر بیند سقای کابل است

 

پناهندگی


درسال 1950 بعد از وقايع مكرري كه از لحاظ پناهندگي طي 25 قرن گذشته روي داده بود ،تدوين كنندگان اساسنامه قانوني اداره  كميته عالي براي پناهندگان ،اصطلاح «پناهنده»را اين گونه تعريف نموده اند:

پناهنده كسي است كه ،«به علت ترس موجهي كه داشته يادارد ،از اين لحاظ كه به خاطر نژاد ، مذهب،مليت يا عقايد سياسي تحت تعقيب درايد،از كشور متبوع خودويا اگر تابعتي ندارد،از كشوري كه قبلا عادتا ساكن بوده است خارج باشد وبه خاطر ترس مذبور نخواهد كه از حمايت كشور متبوع برخودارشود،واگر فاقد تابعيت است نخواهد به كشوري كه قبلا در ان ساكن بوده است. بازگردد»{تصميم شماره428 مجمع سازمان ملل متحد،در مورخه 14 دسامبر سال 1950}

بر اساس تعريف ديوان دادگستري بين المللي،پناهنده عبارت از كسي است كه توسط يك دولت تحت تعقيب بوده ومورد حمايت كشور ديگري از طريق ايجاد موانع در راه تعقيب وي ،قرار مي گيرد.

پناهندگي انواع مختلف دارد كه پناهندگي دپپلماتيك يا خارجي ،رايج ترين نوع ان است.اين نوع پناهندگي ممكن است توسط  دولتي در خارج از سرزمين خود ويا در نقاطي كه حقوق بين المللي قدرت مقامات دولت تعقيب كننده را منع مي كنند،به عمل ايد{عمارت سفارت ،كشتي و يا هواپيما دولتي}.پناهندگي شامل مجرمين حقوق عمومي  نمي شود. نوع ديگر ان ،پناهندگي داخلي يا سرزميني است كه به موجب ان دولتي در سرزمين خود به فردي پناهندگي مي دهد.هيچ قاعده حقوق بين الملل دولت ها رامجبور به اعطاي پناهندگي به يك فرد نمي كند.

شروط پناهندگي

برطبق قرداد عمومي واساسنامه كميسر عالي بايستي يكي از دو شرط زير تحقق يابد تا شخصي پناهنده شناخته شود.اين دو شرط عبارتنداز اين كه «نتواند»يا به علت ترس موجه «نخواهد»از حمايت كشور متبوع خود يا كشور محل سكني استفاده كند.

– از دادن تابعيت

 – عدم رابطه سياسي بين كشور اصلي پناهنده وكشوري كه پناه گرفته است

– موقع جنگ و يا قطع رابطه سياسي بين كشور اصلي پناهنده وكشوري كه پناه گرفته است

– نداتشتن وطن كه درموردافرادبي وطن صادق مي باشد

ملاحضه مي شود كه درسه مورد مورد اول ،فرضا شخص مايل باشد از حمايت كشور متبوع بهرمند شود ،باز هم امكان برخورداري از ان حمايت متصور نيست.

شهــر من‌


شـــــام است و آبگينهء رؤيـــــاست شهـر من‌

دلخـــــواه و دلفـــــــروز و دل‌آراست شهر من‌

 دلخــــواه و دلفــــروز و دل ‌آراست شهر من‌

يعنی عـــروس جملهء دنيـــاست شهــــــر من‌

 از اشكهــــــــای يخ ‌زده آيينــــــه ساختــــــه‌

از خـــــون ديده و دل خود خينــــــــه ساخته

 ‌انــــــــدوهگين نشسته كـــــــــه آيند در برش‌

دامادهای كور و كـــــل و چـــــــاق و لاغرش‌

 دنيا برای خـــــــــام‌ خيالان عوض شده‌ است‌

آری، در اين معامله پالان عـــوض شده است‌

 ديروزمــــان خيـــال قتـــــــــال و حماسه‌ای‌

امــــــروزمــــــان دهانی و دستی و كاسه‌ای

 ‌ديروزمان به فـــــــرق برادر فـــرا شـــــدن‌

امروزمان به گـــــــــور برادر گــــــدا شدن‌

 ديروزمــــــان به كــــــــورهء آتش فرو شدن‌

امروزمــــان عـــــــــروس سر چارسو شدن‌

 گفتيم سنـــگ بـــــر سر اين شيشه بشكنـــــد

اين ريشه محكـــــم است‌، مگـــر تيشه بشكند

 غافل كه تيشه مــــــــی ‌رود و رنده می ‌شود

با رنــــــــــده پوست از تن ما كنده می ‌شود

 با رنده پوست مــــــــــی ‌شوم و دم نمی ‌زنم‌

قربان دوست مــــی ‌شوم و دم نمــــــــی زنم‌

 ای دوست‌! اين سراچـــــــه و ايوان مباركت‌

يوسف شدن بـــــــــه وادی كنعان مبــــاركت

‌يك سالم و عصاكش صد كــــــور و شل شدن‌

ميراث‌ دار مــــــردم دزد و دغـــــــــل شدن‌

 سهم تو يك قمــــــار بزرگ است‌، بعد از اين‌

چوپان‌ شدن به گلّهء گـــرگ است بعد از اين‌

 يا برّه مـــــی ‌شوند و در اين دشت می ‌چرند

يا اين كــــه پوستين تـــــــو را نيز می ‌درند

 حتی اگر بــــــــه خـــــاك رود نام و ننگشان‌

اين لقمه‌هــــــای مفت نيفتــــــــد ز چنگشان‌

 شايد رها كنند همـــــــه رخت و پخت خويش‌

اما نمـی ‌دهنـــــد ز كف تخت و بخت خويش‌

 سنگ است آنچه بـــــــــايد شان در سبد کنی‌

سيلــــــی است آنچه بايد شان گــــوشزد کنی‌

 ای شهــر من‌! به خاك فروخسپ و گَنده باش‌

يا با تمـــام خــــويش‌، مهيای رنـــــــده باش‌

 اين رنده مـــــــی ‌تراشد و زيبات مــــی ‌كند

آنگه عروس جملهء دنيـــــات مـــــی ‌كنـــــد

 تا يک دو گوشواره به گـــــــــوش تو بگذرد

هفتاد ملت از بـــــر و دوش تـــــــــو بگذرد

 صبح است و روز نو بــــه فراروی شهر من‌

چشم تمــــام خلق جهــــــــان سوی شهر من‌

10 Poorest Countries In The World


 1. Democratic Republic of the Congo

Congo

Not to be mixed with the neighboring Republic of Congo, the Democratic Republic of the Congo has become the poorest country in the world as of 2010. Democratic Republic of the Congo was known as Zaire until 1997. Congo is the largest country in the world that has French as an official language – the population of D.R Congo is about six million larger than the population of France (71 million people in D.R Congo vs 65 million in France). The Second Congo War beginning in 1998 has devastated the country. The war that involves at least 7 foreign armies is the deadliest conflict in the world since World War II – by 2008 the Second Congo War and its aftermath had killed 5.4 million people.

2. Liberia

Liberia

Liberia is one of the few countries in Africa that have not been colonized by Europe. Instead, Liberia was founded and colonized by freed slaves from America. These slaves made up the elite of the country and they established a government that closely resembled that of the United States of America. In 1980 the president of Liberia was overthrown and a period of instability and civil war followed. After the killings of hundreds of thousands, a 2003 peace deal was led to democratic elections in 2005. Today, Liberia is recovering from the lingering effects of the civil war and related economic dislocation, with about 85% of the population lives below $1 a day.

3. Zimbabwe

Zimbabwe

The government of Zimbabwe released its largest bank note 100 trillion dollar bill issued on January 2009. In addition to the economic problems the life expectancy of Zimbabwe is the lowest in the world – 37 years for men and just 34 for women. One of the problems for the early deaths are the 20.1% of the population with HIV and AIDS. The health issues aren’t seeing any improvement.

4. Burundi

Burundi

Burundi is known for its tribal and civil wars.  Burundi have never really had any peaceful time between the everlasting civil wars as a result its the fourth poorest country. Owing in part to its landlocked geography, poor legal system, lack of economic freedom, lack of access to education, and the proliferation of HIV and AIDS.  Approximately 80% of Burundians live in poverty and according to the World Food Program 57% of children under 5 years suffer from chronic malnutrition; 93% of Burundi’s exports revenues come from selling coffee.

 5. Eritrea

Eritrea

Affected by the Italian colonizers of the 19th century.  Eritrea’s advantage of controlling the sea route through the Suez Canal made the italians to colonized it just a year after the opening of the canal in 1869 and same reason the British conquered it in 1941.  The present Eritrea’s economic conditions have not improved and real gross domestic product growth averaged 1.2 percent between 2005 and 2008; in 2009 GDP growth was estimated at 2.0 percent.

6. Central African Republic

Central-African-Republic

Despite its significant mineral resources; uranium reserves in Bakouma, crude oil, gold, diamonds, lumber, hydropower  and its arable land, it remains one of the poorest countries in the world.  Diamonds constitute the most important export of the Central Africans Republic, accounting for 40–55% of export revenues. The 2010 UNDP Human Development Report ranks CAR near the bottom of its Human Development Index (159th out of 162 countries) and unlikely to meet its MDG goals. The proportion of Central Africans living on $1 a day has decreased slightly to 62%  but it needs to be half of that in order to reach the 2015 goal.

7. Niger

Niger

With over 80% of its land is covered by the giant desert of Sahara, Niger has a Gross Domestic Product (GDP) per capita in Parity Purchasing Power (PPP) terms of US$771 as of 2011, one of the lowest in Africa. Niger’s poverty is exacerbated by political instability, extreme vulnerability to exogenous shocks and inequality which affects girls, women and children disproportionately. In January 2000, Niger’s newly elected government inherited serious financial and economic problems including a virtually empty treasury and was qualified for enhanced debt relief under the International Monetary Fund program for Highly Indebted Poor Countries.

8. Sierra Leone

Sierra_Leone_Road

A West African country with English as its official language, Sierra Leone has relied on mining, especially diamonds, for its economic base and home to the third largest natural harbour in the world where shipping from all over the globe berth at Freetown’s famous Queen Elizabeth II Quay.  It is among the top diamond producing nations in the world, and mineral exports remain the main foreign currency earner and also among the largest producers of titanium and bauxite, and a major producer of gold. Despite this natural wealth, 70% of its people live in poverty. If you have seen the movie Blood Diamond you should know that it is based on Sierra Leone.

9. Malawi

Malawi

Malawi has one of the lowest per capita incomes in the world, with 53% (2004) living under the poverty line. In December 2000, the IMF stopped aid disbursements due to corruption concerns, and many individual donors followed suit, resulting in an almost 80% drop in Malawi’s development budget. In 2006, Malawi was approved for relief under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) program. In December 2007, the US granted Malawi eligibility status to receive financial support within the Millennium Challenge Corporation (MCC) initiative. Agriculture accounts for 35% of GDP, industry for 19% and services for the remaining 46%.  In addition, some setbacks have been experienced, and Malawi has lost some of its ability to pay for imports due to a general shortage of foreign exchange, as investment fell 23% in 2009.

10. Togo

Togo

This small, sub-Saharan economy suffers from anemic economic growth and depends heavily on both commercial and subsistence agriculture, which provides employment for a significant share of the labor force. Cocoa, coffee, and cotton generate about 40% of export earnings with cotton being the most important cash crop. Togo is among the world’s largest producers of phosphate. Approximately one half of the population lives below the international poverty line of US$1.25 a day.

دلداری به کودکِ غزه


Palestine Holocaust People Kneelingگریه نکن! کوچولو

!موشک که ترس ندارد

10487265_734881169906459_6549307499032378520_n (2)
این دعوای احمقانه‌ی آدم بزرگ‌هاست

بر سرِ اسباب‌بازی‌هاشان

یک گنبد

و یک دیوار

.که نمی‌شود جا به جاشان کرد

 

گریه نکن! کوچولو

!کسی صدایت را نمی‌شنود

،چشم‌هایت را ببند

…گوش‌هایت را بگیر

شاید موشکی که به سمت تو می‌آید

!راهش را عوض کند

 

گریه نکن! کوچولو

!مُردن که ترس ندارد

 

مهاجرت


غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت                پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت

طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد                   و سفره‌ام که تهی بود، بسته خواهد شد

و در حوالی شبهای عید، همسایه                         ‌صدای گریه نخواهی شنید،همسایه‌

همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت               و کودکی که عرو سک نداشت خواهد رفت

منم تمام افق را به رنج گردیده                           منم که هر که مرا دیده در گذر دیده

منم که نانی اگر داشتم از آجر بود                      و سفره ام که نبود از گرسنگی پر بود

به هر چه آینه تصویری از شکست من است            به سنگ سنگ بناها نشان دست من است

اگر به لطف و اگر قهر می شناسندم                     تمام مردم این شهر می شناسندم

من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد                      نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد

چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست                   چگونه آه مزار برادرم آنجاست

چگونه باز نگردم که مسجد و محراب                 وتیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست

اقامه بود و اذان بود و آنچه اینجا بود                  قیام بستن و الله اکبرم آنجاست

شکسته بالی ام اینجا شکست طاقت نیست              کرانه ای که در آن خواب می پرم آنجاست

مگیر خرده که یک پا و یک عصا دارم              مگیر خرده که پای دیگرم آنجاست

شکسته می گذرم امشب از کنار شما                 و شرمسارم از الطاف بیشمار شما

من از سکوت شب سرد نان خبر دارم               شهید داده ام از دردتان خبر دارم

تو هم بسان من از یک ستاره سر دیدی             پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی

تویی که کوچه ی غربت سپرده ای بامن           ونعش سوخته بر شانه برده ای با من

تو زخم دیدی اگر تازیانه من خوردم              تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردم

اگر چه مزرع ما دانه های جو هم داشت          و چند بته مستوجب درو هم داشت

اگر جه تلخ شد آرامش همیشه تان                 اگر چه کودک من سنگ زد به شیشه تان

اگر چه متهم جرم مستند بودم                     اگر چه لایق سنگینی لحد بودم

دم سفر مپسندید نا امید مرا                       ولو دروغ عزیزان بغل کنید مرا

تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت                پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت

به این امام قسم چیز دیگری نبرم                به جز غبار حرم چیز دیگری نبرم

خدا زیاد کند اجر و دین و دنیاتان               و مستجاب شود با قی دعا هاتان

همیشه قلک فرزندهایتان پر باد               و نان دشمنتان هر که هست آجر باد